Parn Thanaporn Wagprayoon
imgparn02
imgparn03
imgparn04
imgparn05
  • FB
  • FB
  • IG
  • RS
 

News

“การท่าเรือฯ” สร้างบ้านให้ปลา ทำโครงการปะการังเทียม “ประภาคารปลา การท่าเรือฯ เฉลิมพระเกียรติ”

29-12-2011 10:44:24

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีโครงการปะการังเทียม “ประภาคารปลากการท่าเรือฯ เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติขึ้น ซึ่งโครงการนี้ยังเป็นประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเล สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ำ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแหล่งดำน้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก

นายเฉลิมชัย มีคุณเอี่ยม ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการปะการังเทียม “ประภาคารปลาการท่าเรือฯ เฉลิมพระเกียรติ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเล สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างแหล่งดำน้ำ อันจะเป็นการสร้างสเริมรายได้ ร่วมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคือง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสมบูรณ์ และความสมดุลในระบบนิเวศทางทะเลสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

สำหรับกิจกรรมโครงการปะการังเทียม “ประภาคารปลาการท่าเรือฯ เฉลิมพระเกียรติ” เป็นการจัดสร้างปะการังเทียม โครงคอนกรีดเสริมเหล็กรูปลูกบาศก์ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 6 ชุด แต่ละชุดมีจำนวน 17-29 แท่ง และจัดวางให้เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใต้น้ำ แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 2 ชุด ณ พื้นที่ข้างเคียงอาณาบริเวณทางน้ำของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีการลงพื้นที่เพื่อหารือร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะจัดวางปะการังเทียม